• 1 Klubbens navn

Klubbens navn er VW-Veteranklub Danmark.

 

 • 2 Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme restaurering og bevaring af medlemmernes luftkølede køretøjer af mærket Volkswagen. Dette tilgodeses bedst på følgende måde:

-     ved at bevare biler, reservedele og litteratur

-     ved at oplyse ejere af luftkølede Folkevogne om klubbens eksistens og formål

-     ved, gennem afholdelse af møder og træf, at fremme kontakten mellem ejere af luftkølede Folkevogne

-     ved at hjælpe medlemmerne med at restaurere, bevare og vedligeholde bilerne i så original stand som muligt, og

-     ved at drage omsorg for at biler, reservedele og litteratur så vidt muligt forbliver i landet.

 

Da klubben ikke har et fælles reservedelslager, og derfor som sådan ikke handler med reservedele, kan ingen købe eller sælge i klubbens navn.

 

 • 3 Medlemsskab

Klubben optager medlemmer, der interesserer sig for eller ejer et originalt, luftkølet køretøj af mærket Volkswagen. Medlemmernes biler skal tilstræbes at være så originale som muligt.

 

Æresmedlemskab kan opnås gennem 10 års aktivt bestyrelsesarbejde, eller gennem indstilling. Indstillingen behandles og godkendes, eller afvises, af den til enhver tid siddende bestyrelse.

 

 • 4 Arrangementer og træf

Én gang årligt søges der afholdt træf. Det tilstræbes, at der afholdes træf øst for Storebælt det ene år og vest for Storebælt det efterfølgende år. Der klan søges om tilskud fra klubben til klubmesterskabstræf, grænsetræf samt løvsprings- og løvfaldsture, samt andre ture, der afholdes i klubbens regi efter aftale med klubbens træfkoordinator.

Under det årlige træf afholdes tillige klubmesterskabet.

Der kan endvidere uddeles præmier til en eller flere folkevogne - ældst, finest eller andet. (Kriterierne fastsættes af træfledelsen, som er ansvarlig for det enkelte træf). Køretøjet kan kun præmieres en gang med samme ejer i samme klasse.

 

 • 5 Klubmesterskab

Klubmesterskabskonkurrencen afholdes i forbindelse med klubbens årlige træf og skal hovedsageligt være baseret på spørgsmål/opgaver med relation til klubbens virke. Der er til klubmesterskabet tilknyttet en vandrepokal. For at kunne vinde klubmesterskabet skal deltagerne være medlem af VW-Veteranklub Danmark og deltage i klubmesterskabet med den tilmeldte luftkølede VW, der er indregistreret, og holdt i så pæn og så original stand som muligt, køretøjets alder og sjældenhed taget i betragtning.

Endvidere må køretøjer af årgang 1950 eller tidligere, der kommer ind under reglerne anført i ”Cirkulæreskrivelse om udlevering af løse prøveskilte til veteranmotorkøretøjer" (Justitsministeriets cirkl. skr. af 3.  juli 1989) deltage, under iagttagelse af de i cirkulæret nærmere fastsatte regler.

Træfarrangørerne skal inden præmieuddelingen sikre sig at VW-Veteranklub Danmarks love §3 og ovennævnte i herværende § er overholdt. Såfremt der ved uddeling af klubmesterskabstitel og klubbens vandrepokal opstår tvivl om den vindende folkevogns alder, type eller originalitet, er træfarrangører og bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter berettiget til at tilbageholde klubmesterskabstitel og klubbens vandrepokal til eventuelle tvivlsspørgsmål er afklaret.

Tvivlsspørgsmål afgøres af den ansvarlige træfarrangør og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer (incl. suppleanter) ved simpelt stemmeflertal.

Falder afgørelsen til ugunst for den vindende folkevogn og dennes ejer, tildeles klubmesterskabstitel og klubbens vandrepokal næste køretøj i præmieringsrækken, som opfylder kravene.

 

 • 6 Medlemsblad, vognliste og adresseændring.

Klubben udgiver et medlemsblad 4 gang om året. Der er på klubbens hjemmeside en medlemsliste og en vognliste. I vognlisten indfører medlemmerne deres luftkølede Folkevogne. Det er medlemmernes ansvar at opgive korrekte oplysninger.   

Vognlisten udarbejdes efter bestyrelsens bestemmelser af en af bestyrelsen udpeget vognlisteredaktør. Vognlisteredaktøren er berettiget til, stikprøvevis, at kræve dokumentation for ægthed af type og årgang af de køretøjer, som medlemmer ønsker optaget i vognlisten.

Vognlisteredaktøren er berettiget til at udelade køretøjer fra vognlisten, såfremt den ønskede dokumentation ikke kan gives. Vognlisten er tilgængelig for alle medlemmer af VW-Veteranklub Danmark via klubbens hjemmeside.

Det er det enkelte medlems eget ansvar at meddele adresseændring til klubbens sekretær. Hvis dette ikke er gjort, og klubbladet kommer retur med ubekendt adresse, slettes medlemmet automatisk.

 

 • 7 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.  Kontingentet/indmeldelsesgebyr indbetalt efter 1. september gælder også for det efterfølgende år.

Kontingent har forfald d. 1. marts. Er kontingent ikke indbetalt fremsendes rykkerskrivelse pr. 1. april. Er kontingentet  ikke indgået pr. 15. april slettes medlemskabet. Der skal indbetales nyt indmeldelsesgebyr ved ny indmeldelse.

Andre betalinger, herunder for klubeffekter, vil kassereren i tilfælde af udeblivelse rykke for 2 gange med op til 1 måneds mellemrum. Udebliver betalingen stadig, vil medlemmet uden yderligere varsel blive slettet af klubbens medlemsliste.

 

 • 8 Regnskab

Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni. Årsregnskabet skal afleveres til revisor senest 1. august med kopi til formanden. Ved generalforsamlingens start skal regnskabet været fremlagt i kopi således at alle får et eksemplar.

 

 • 9 GeneraIforsamIingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og være afholdt senest 15. november.  Kun generalforsamlingen kan ændre og/eller ophæve klubbens love. Skal et fremsendt forslag kunne vedtages, skal 3/4 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemme for. Der kan afgives en stemme pr. medlemsnummer. Kun medlemmer og deres ægtefæller/samlever har taleret.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmerne. Indkaldelsen skal være med mindst 14 dages varsel og indeholde motiveret dagsorden.

Klubbens navn, §1 og formålsparagraf, §2, kan kun ændres ved en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. For at ændringerne kan vedtages, skal 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for.

Gyldig kontingentkvittering medbringes og forevises på forlangende.

Bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, der ønsker genvalg  til bestyrelsen, skal meddele formanden dette senest  4 måneder før generalforsamlingen, så der i klubbladet kan averteres efter nye kandidater. Nye kandidater melder sig til formanden 3 uger før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen skal, som minimum følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, godkendelse af det reviderede regnskab samt budget for efterfølgende regnskabsår.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Fastsættelse af kommende års kontingent.

Emner til nr. 4 skal være formanden i hænde 4 måneder før generalforsamlingen således at ændringsforslag kan fremsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til general-forsamlingen.

Den årlige generalforsamling afholdes i Nyborg. Der refunderes bropenge til deltagende medlemmer fra Sjællandssiden hvert andet år (lige år) – der opfordres til samkørsel.

 

 • 10 Klubbens bestyrelse

Klubbens bestyrelse består af formand og 4 medlemmer. Formanden vælges blandt de opstillede kandidater ved simpelt stemmeflertal. Herudover kommer to suppleanter. Bestyrelsen og suppleanterne vælges hver for en periode på to år. Hvert andet år er således 3 hhv. 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på valg. Det skal tilstræbes, at der vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant fra vest hhv. øst for Storebælt. Bestyrelsen konstituerer sig efter valg og fordeler internt bestyrelsesposter og opgaveområder. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst to gange om året. Til revision af regnskabet vælges en revisor og en revisorsuppleant. Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen.

 

 

 • 11 Klublivet

Klubbens medlemmer skal stedse i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens formål og virke ikke bringes i miskredit. Medlemmerne skal stedse have tanke for at holde klubbens renommé i offentligheden i hævd. Dette indebærer at forholdet mellem medlemmerne skal præges af en venskabelig og kammeratlig ånd, og at medlemmernes køretøjer skal behandles med den respekt, de fortjener.

 

Vedtaget i Nyborg den  11.11.  2012.


Hent klublove som PDF fil