VW-Veteranklub Danmark

 

Privatlivspolitik

 

VW-Veteranklub Danmarks dataansvar

VW-Veteranklub Danmark indsamler, opbevarer og anvender (behandler) personoplysninger for alle klubbens

medlemmer.

VW-Veteranklub Danmark har med henblik på behandling af personoplysninger udarbejdet denne privatlivspolitik, der

kort redegør for, hvordan personoplysninger behandles.

Gennemgående for klubbens databehandling er, at der kun behandles personoplysninger til bestemte formål og ud fra

berettigede (legitime) interesser. Der behandles således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til

opfyldelse af de angivne formål for klubben.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

VW-Veteranklub Danmark er dataansvarlig, og den sikrer, at ethvert medlems personoplysninger behandles i

overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger til VW-Veteranklub Danmark er:

Kontaktperson: Steen Rode-Møller

Adresse: Lundbakvej 75, 9490 Pandrup

Telefonnr.: +45 23802381

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjemmeside: http://www.vw-veteranklub.dk/

 

Behandling af personoplysninger

VW-Veteranklub Danmark behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

o Navn

o Adresse

o Telefonnummer

o E-mail adresse

o Medlemsnummer

 

Personoplysninger indsamles fra

Personoplysninger tilgår fra medlemmet ved indmeldelse.

Herudover sker der en udveksling mellem VW-Veteranklub Danmarks medlemsadministration og de enkelte

interessegrupper, der er tilknyttet jævnfør klubbens vedtægter.

 

Klubbens formål med behandling af personoplysninger

VW-Veteranklub Danmark behandler personoplysninger til bestemte formål, når klubben har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Klubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle personoplysninger, såsom muligheden for at kontakte

medlemmet, opkrævning af kontingent og tilsvarende henvendelse.

 • Vedligeholdelse af VW-Veteranklub Danmarks samlede medlemsregister samt oversigt over bestyrelsens

sammensætning.

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Klubbens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Som led i klubbens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Administration af medlemmets relation til klubben bl.a. ved udsendelse af medlemsblad og

medlemsfortegnelser.

 1. Formål med behandling af oplysninger på bestyrelser:
 • Give mulighed for at kontakte bestyrelsesmedlemmer ved behov herfor.

 

Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser

Ethvert medlems personoplysninger/medlemsoplysninger behandles alene på baggrund af berettigede (legitime)

interesser som:

 • Udøvelse af aktiviteter, herunder udfærdigelse af medlemslister m.v..
 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til klubbens vedtægter, herunder i forhold til generalforsamling.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i klubben, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i klubben.

Ethvert medlem har via et personligt login eller via kontakt til bestyrelsen mulighed for at vedligeholde:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Offentliggørelse af egne oplysninger

Medlemmet har via det personlige login eller via kontakt til bestyrelsen mulighed for at gøre egne oplysninger

tilgængelige eller skjult for øvrige medlemmer.

 

Samtykke

Ved indmeldelse i VW-Veteranklub Danmark gives samtidig samtykke til klubbens indhentning, opbevaring og

anvendelse af medlemmets personoplysninger, samt udveksling af tilsvarende mellem VW-Veteranklub Danmark og de

tilknyttede interessegrupper.

 

Videregivelse af personoplysninger

VW-Veteranklub Danmark videregiver ved indmeldelse et medlems personoplysninger til kontaktpersoner i den

legitime interessegruppe med henblik på ajourføring af det samlede medlemsregister.

VW-Veteranklub Danmark videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring eller lignende.

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

VW-Veteranklub Danmark opbevarer personoplysninger så længe medlemskab af klubben eksisterer.

Ved udmeldelse slettes medlemsoplysningerne i VW-Veteranklub Danmarks medlemsregister 5 år efter udmeldelse.

Ved genoptagelse af medlemskab indenfor de 5 år kan medlemsnummer genoptages.

 

Medlemmets rettigheder

Ethvert medlem har en række rettigheder efter persondataforordninger. Disse er:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Ethvert medlem kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod VW-Veteranklub Danmarks

databehandling, ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Kontaktoplysninger findes på klubbens hjemmeside.

Ved et medlems henvendelse med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger, vurderes om

betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Et medlem kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

VW-Veteranklub Danmark forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved

ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være

tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Privatlivspolitikken er vedtaget på bestyrelsesmøde 24. maj 2018.